دکتر حبیب احمدی

  دکتر حبیب احمدی  
  دکتر حبیب احمدی  
متولد 1332
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

کتاب‌ها:

۱-"نظريه هاي انحرافات اجتماعي " -- (1377) انتشارات زر شيراز
۲- "تحقيق چندروشي در علوم اجتماعي " -- (1378) انتشارات زر شيراز
۳-"جنسيت و روان شناسي اجتماعي " -- (1383) انتشارات نويد شيراز
۴-"كيفيت زندگي خانواده هاي زندانيان مواد مخدر " -- (1384) سازمان زندان ها
۵-"روان شناسي اجتماعي " (1382) مركز نشر دانشگاه شيراز مرکز نشر دانشگاه شيراز
۶-"جامعه شناسي انحرافات (بازنويسي) " (1384) سمت (سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
۷-"جامعه‌شناسي انحرافات " چاپ سوم (1384) انتشارات سمت تهران
۸"جامعه شناسي انحرافات " چاپ چهارم (1384) سمت تهران
۹-"روانشناسي جنايي " چاپ اول (1391) نياكان تهران

مقالات چاپ شده در مجلات علمي:

 ۱- توللي ز، هاشمي س، احمدي ح، روحاني ع (1391) واسازي معنايي فضاي درون ذهني مشاركت كنندگان در گروه هاي روان شناسي عاميانه: مطالعه اي كيفي از اعضاي گروه "ب" مجله پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري دانشگاه اصفهان 3:57-74
۲- دل آور م، احمدي ح (1391) رابطه استفاده از فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي بر ميزان ارتباط با جنس مخالف مجله علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد 2:1-24
۳- احمدي ح، عربي ع، روحاني م (1391) سرمايه اجتماعي و احساس امنيت. مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه شيراز فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر 19:51-66
۴- دل آور م، احمدي ح، حسيني ح (1391) اهداف، انتظارات و تجارب کسب شده در دوستي بين جوانان جامعه شناسي زنان 2:101-116
۵- احمدي ح، ابراهيمي م (1391) بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با نگرش دختران به رفتارهاي بزهکارانه: مطالعه موردي شهر گرگان پويندگان حق 9:26-50
۶- احمدي ح، عربي ع (1391) بررسي رابطه ساختار مناطق مسکوني با نرخ جرايم (مطالعه موردي شهر کرج) مطالعات پيشگيري از جرم 22:9-30
۷- لهسايي زاده ع، احمدي ح، ثروت خواه م (1391) بررسي همسان همسري و رفتار مرتبط با طلاق: مطالعه موردي زنان شهر شيراز فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شوشتر 17:67-92
۸- احمدي ح، ابوترابي زارچي ف (1391) بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و ميزان خودكشي در استان هاي كشور راهبرد اجتماعي- فرهنگي 2:63-80
۹- احمدي ح، عربي ع (1391) بررسي مقايسه اي عوامل مرتبط با ترس از جرم زنان و مردان مطالعه موردي زنان و مردان ساكن شهر كرج فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شوشتر 17:43-63
۱۰- احمدي ح، بذرافكن ح، عربي ع (1391) بازنمايي اجتماعي شاهنامه فردوسي (بررسي هويت فرهنگي- اجتماعي نهاد خانواده ايرانيان از نگاه فردوسي) زن در فرهنگ و هنر 2:83-103
۱۱- نيك پور قنواتي ل، معيني م، احمدي ح (1391) بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي مرتبط با مشاركت سياسي فصلنامه علمي-پژوهشي جامعه شناسي زنان 9:39-61
۱۲- احمدي ح، روحاني ع، هاشمي س، عربي ع (1390) برهمكنش اسلام و مدرنيته: چالش يا همزيستي نبراس 7:127-163
۱۳- احمدي ح، هاشمي س، روحاني ع (1390) بررسي رابطه ي وسايل ارتباطي نوين با هويت جنسيتي جوانان شهر شيراز جامعه شناسي زنان 4:33-60
۱۴- احمدي ح، مرزبان م، روحاني ع (1390) بررسي عوامل اجتماعي-فرهنگي مرتبط با سلامت رواني دانشجويان دانشگاه شيراز جامعه شناسي مطالعات جوانان 1:9-37
۱۵- نوشادي م، شمشيري ب، احمدي ح (1390) نقش و كاركرد كتاب هاي تعليمات اجتماعي پنجم دبستان و سوم راهنمايي در شكل گيري هويت ملي پژوهش هاي برنامه درسي 1:139-167
۱۶- احمدي ح، روحاني ع، هاشمي س، زهري م (1390) برهم كنش تمدن اسلام و مدرنيته: چالش يا همزيستي مطالعات اجتماعي دين 1:9-32
۱۷- نوشادي م، شمشيري ب، احمدي ح (1390) نقش و کارکرد کتابهاي تعليمات اجتماعي پنجم دبستان و سوم راهنمايي در شکل گيري هويت ملي پژوهشهاي برنامه درسي 1:137-165
۱۸- احمدي ح، نيكپور قنواتي ل (1390) تأثير زنداني شدن محكومين به موارد مخدر بر وضعيت بهداشت روان زنان آنها جامعه شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان 37:143-158
۱۹- ايمان م، احمدي ح، مجيدي م (1389) بررسي عامل هاي اقتصادي- اجتماعي مرتبط با رضايتمندي زناشويي مهاجرين در مناطق نفت خيز جنوب فصلنامه زن و جامعه 2:1-26
۲۰- احمدي ح، كوناني س (1389) اوصاف و وي‍ژگيهاي شخصيتي نوجوانان بزهكار تعالي حقوق 7:99-115
۲۱- احمدي ح، خواجه نوري ب، موسوي م (1389) عوامل مرتبط با بر بزهكاري جوانان نمونه مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان آباده فصلنامه رفاه اجتماعي 33:105-122
۲۲- احمدي ح (1388) بررسي پراكنش فضايي جرم در مناطق هشتگانه شهر شيراز مجله دانش انتظامي :-
۲۳- احمدي ح، روحاني ع، زهري بيدگلي س (1388) تبيين واقعيت اجتماعي حجاب از منظرگاه فمينيستي (مدرن و پست مدرن) و آراء انديشمندان اسلامي بانوان شيعه 20:187-220
۲۴- احمدي ح، سروش ارزاني م، افراسيابي ح (1388) مطالعه‌ي ترس از جرم در مناطق شهر شيراز جامعه شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان 34:65-80
۲۵- احمدي ح، اسلام ع (1388) عوامل اقتصادي-اجتماعي مرتبط با كيفيت زندگي مردم بيرجند جامعه شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان 35:111-134
۲۶- احمدي ح، خواجه نوري ب، موسوي م (1388) بررسي عوامل مرتبط با بزهكاري دانش‌آموزان دبيرستاني مجله رفاه اجتماعي 33:105-122
۲۷- احمدي ح (1387) بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق (مطالعه موردي شهرستان داراب) نامه‌ي انجمن جمعيت‌شناسي ايران 5:152-168
۲۸- احمدي ح (1386) عوامل موثر بر خرابكاري دانش آموزان: مورد مطالعه دانش آموزان متوسطه شهرستان رامهرمز محله توسعه انساني دانشگاه شهيد چمران اهواز 4:-
۲۹- احمدي ح (1386) بررسي رابطه بين مشاركت مردمي و احساس امنيت اجتماعي: مورد مطالعه شهر اسلام آباد غرب مجله توسعه انساني دانشگاه شهيد چمران 4:0-0
۳۰- احمدي ح (1386) بررسي عوامل بروز جرم در مهاجرين شهري با خاستگاه روستايي فصلنامه تخصصي جامعه شناسي :0-0
۳۱- احمدي ح (1384) كاربرد روش هاي كيفي در مطالعه انحرافات اجتماعي مجله علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد 1:-
۳۲- احمدي ح (1384) جرايم زنان؛ مجازات، اصلاح و بازپروري مجله اصلاح و تربيت سازمان زندان ها :-
۳۳- احمدي ح (1384) بررسي پديده پول شويي در قاچاق مواد مخدر مجله اطلاعات سياسي، اقتصادي 9:-
۳۴- احمدي ح (1384) نظر مديران زن شهر شيراز درباره توانمندي مديريتي زنان مجله علمي – پژوهشي پژوهش زنان 3:-
۳۵- احمدي ح (1384) بررسي تأثيرات مجازات مواد مخدر بر كيفيت زندگي خانواده هاي آنان: مورد مطالعه خانواده زندانيان مواد مخدر در شهر شيراز، مجله علمي – پژوهشي انجمن جامعه شناسي ايران (مطالعات اجتماعي ايران) 1:-
۳۶- احمدي ح (1384) فرهنگ فقر و حاشيه نشيني و گرايش به رفتار بزهكارانه در بيان جوانان حاشيه نشيني مجله علمي – پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان 2:-
۳۷- احمدي ح (1383) بررسي تأثيربرخي عوامل اجتماعي وفرهنگي بر نابرابري جنسيتي درخانواده هاي شهر كرمان و روستاهاي پيرامون آن مجله علمي – پژوهشي مطالعات زنان 6:-
۳۸- احمدي ح (1383) بررسي عوامل مؤثر بر آگاهي و نگرش معتادين نسبت به بيماري ايدز نشريه علمي پژوهشي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 2:-
۳۹- احمدي ح (1383) بررسي تعهد سازماني در سازمان گمرگ هاي استان فارس نشريه علمي پژوهشي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 1:-
۴۰- احمدي ح (1380) كلان شهر در كشورهاي در حال توسعه زمينه ساز انحرافات اجتماعي اطلاعات سياسي- اقتصادي 2:-
۴۱- احمدي ح (1380) بررسي تطبيقي رفتار بزهكارانه دانش آموزان دبيرستان هاي نظام قديم و جديد شهر شيراز مجله عملي -پژوهشي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 3:-
۴۲- احمدي ح (1379) بزهكاري و خرابكاري فصلنامه تازه هاي روان درماني 18:-
۴۳- احمدي ح (1379) رهيافت روان شناسي اجتماعي در مورد تفاوت هاي جنسي در رفتار انحرافي مجله علمي -پژوهشي مطالعات و پژوهش هاي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان 23:-
۴۴- احمدي ح (1378) رهيافت نظري تركيبي در تبيين انحرافات اجتماعي ‌فصلنامه علمي - پژوهشي، علوم انساني دانشگاه الزهراء 29:-
۴۵- احمدي ح (1376) موارد اعلام نشده جرم (مشكل جمع آوري آمارهاي جنايي) )، مجله علمي -پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد 2:-
۴۶- احمدي ح (1376) رهيافت جامعه شناختي بر بزهكاري جوانان طبقه متوسط نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيدباهنر كرمان 2:-
۴۷- احمدي ح (1376) الن تورن جامعه شناس نوماركسيستي: جامعه برنامه ريزي شده و جنبش هاي اجتماعي نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنركرمان 1:-
۴۸- احمدي ح (0) بررسي رابطه بين مشارکت مردمي و احساس امنيت اجتماعي فصلنامه توسعه انساني 1:0-0
۴۹- احمدي ح، مقدس ع، خواجه نوري ب (0) بررسي تطبيقي رفتار بزهكارنه دانش‌آموزان ذبيرستان‌هاي نظام قديم و جديد شهر شيراز مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 32:193-0
۵۰- زماني غ، احمدي ح (0) واكاوي سازه هاي مؤثر بر نگرش بيمه گذاران محصولات كشاورزي اقتصاد كشاورزي :0-0
۵۱- احمدي ح (0) بررسي و ارزيابي توانمندي هاي مديريتي زنان فصلنامه پژوهش زنان :0-0

52- Khajenoori B, Ahmadi H, Keshavarzi S (2013) Investigating Related Factors to Teenagers’ Delinquency of Shiraz According to Social Control and Differential Association Theories International Journal of Management and Humanity Sciences. 2:133-141
53- Nikpoor Ghanavati L, Bakhshande M, Ahmadi H (2012) A review on the relationship between mass media and the social security among female students of Shiraz Payame Noor University International Journal of Social Science Tomorrow 1:1-12
54- Nikpoor Ghanavati L, Bakhshandeh M, Ahmadi H (2012) A review of social and economic factors on social security of Shiraz citizens International Research Journal of Humanities 4:5-19
55- Ahmadi H, Parsa nejad M, Nickpoor ghanavati L, Zare R (2012) Investigating related factors to women addiction of Tehran according to Agnew's strain theory Journal of American Science 8:210-215
56- Ahmadi H, Ruhani A, Hashemi S, Zohri M, Nikpoor Ghanavati L (2012) Historical and Social psychology of Iranian People Social factors of Iranian's special temperament Journal of American Science 8:639-647
57- Ahmadi H (2011) A sociological approach to the concept of god amongst Iranian youth, mysticism parables religion spirituality worship 67:-
58- Nikpoor Ghanavati L, Ahmadi H, Abadi B (2011) Rural youth's Identity Crisis as an intricate: A necessity to consider it to achieve Efficient Human Rural Resources World Applied Sciences Journal 13:872-879
59- Ahmadi H (2010) The concept of God among Iranian youth The Journal Of Philosophy :-
60- Ahmadi H (2010) A study of beggars characteristics and attitude of people towards the phenomenon of begging in the city Shiraz Journal of Applied Sociology 3:135-148
61- Ahmadi H (2008) Factors influencing parent's Attitudes towards children's gender socialization: A case of married men and women in the shiraz city Iranian journal of social studies 2:-
62- Ahmadi H (2006) Aggression of husbands against wives in the city of Shiraz women's studies 3:-
63- Ahmadi H (2000) The Role of Various social institutions in delinquent behavior Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University 15:-
64- Ahmadi H (1391) Social and psychological consequence of infertility among women in iran Iranian journal of social studies 4:-
65- Ahmadi H, Khajenoori B, Moqadas A (1391) The Role of Various social Istitutions in delinquent behavior: A case study Journal of Social Sciences & Humanities of Shiraz University :3-0
66- Safa M, Ahmadi H (1390) A sociological approach to the concept of God amongst Iranian youth Open journals publishing 3:69-81
67- Ahmadi H, Khajenoori B, Moqadas A (1389) social and psychological consequences of infertility among women i9n Iran Journal of Iranian Social Studies 4:127-148
68- Ahmadi H, Khajenoori B, Moqadas A (1389) Social and psychological consequences of infertility among women in Iran
مجله مطالعات اجتماعي ايران 9:127-147 69- Iman M, Ahmadi H (0) Aggression of Husbands مطالعات زنان :0-0 70- Iman M, Ahmadi H (0) factors influencing مطالعات اجتماعي ايران null:0-0