دکتر حبیب احمدی

  دکتر حبیب احمدی  
  دکتر حبیب احمدی  
متولد 1332
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

کتاب‌ها:

۱-"نظريه هاي انحرافات اجتماعي " -- (1377) انتشارات زر شيراز
۲- "تحقيق چندروشي در علوم اجتماعي " -- (1378) انتشارات زر شيراز
۳-"جنسيت و روان شناسي اجتماعي " -- (1383) انتشارات نويد شيراز
۴-"كيفيت زندگي خانواده هاي زندانيان مواد مخدر " -- (1384) سازمان زندان ها
۵-"روان شناسي اجتماعي " (1382) مركز نشر دانشگاه شيراز مرکز نشر دانشگاه شيراز
۶-"جامعه شناسي انحرافات (بازنويسي) " (1384) سمت (سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
۷-"جامعه‌شناسي انحرافات " چاپ سوم (1384) انتشارات سمت تهران
۸"جامعه شناسي انحرافات " چاپ چهارم (1384) سمت تهران
۹-"روانشناسي جنايي " چاپ اول (1391) نياكان تهران

مقالات چاپ شده در مجلات علمي:

 ۱- توللي ز، هاشمي س، احمدي ح، روحاني ع (1391) واسازي معنايي فضاي درون ذهني مشاركت كنندگان در گروه هاي روان شناسي عاميانه: مطالعه اي كيفي از اعضاي گروه "ب" مجله پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري دانشگاه اصفهان 3:57-74
۲- دل آور م، احمدي ح (1391) رابطه استفاده از فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي بر ميزان ارتباط با جنس مخالف مجله علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد 2:1-24
۳- احمدي ح، عربي ع، روحاني م (1391) سرمايه اجتماعي و احساس امنيت. مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه شيراز فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر 19:51-66
۴- دل آور م، احمدي ح، حسيني ح (1391) اهداف، انتظارات و تجارب کسب شده در دوستي بين جوانان جامعه شناسي زنان 2:101-116
۵- احمدي ح، ابراهيمي م (1391) بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با نگرش دختران به رفتارهاي بزهکارانه: مطالعه موردي شهر گرگان پويندگان حق 9:26-50
۶- احمدي ح، عربي ع (1391) بررسي رابطه ساختار مناطق مسکوني با نرخ جرايم (مطالعه موردي شهر کرج) مطالعات پيشگيري از جرم 22:9-30
۷- لهسايي زاده ع، احمدي ح، ثروت خواه م (1391) بررسي همسان همسري و رفتار مرتبط با طلاق: مطالعه موردي زنان شهر شيراز فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شوشتر 17:67-92
۸- احمدي ح، ابوترابي زارچي ف (1391) بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و ميزان خودكشي در استان هاي كشور راهبرد اجتماعي- فرهنگي 2:63-80
۹- احمدي ح، عربي ع (1391) بررسي مقايسه اي عوامل مرتبط با ترس از جرم زنان و مردان مطالعه موردي زنان و مردان ساكن شهر كرج فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شوشتر 17:43-63
۱۰- احمدي ح، بذرافكن ح، عربي ع (1391) بازنمايي اجتماعي شاهنامه فردوسي (بررسي هويت فرهنگي- اجتماعي نهاد خانواده ايرانيان از نگاه فردوسي) زن در فرهنگ و هنر 2:83-103
۱۱- نيك پور قنواتي ل، معيني م، احمدي ح (1391) بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي مرتبط با مشاركت سياسي فصلنامه علمي-پژوهشي جامعه شناسي زنان 9:39-61
۱۲- احمدي ح، روحاني ع، هاشمي س، عربي ع (1390) برهمكنش اسلام و مدرنيته: چالش يا همزيستي نبراس 7:127-163
۱۳- احمدي ح، هاشمي س، روحاني ع (1390) بررسي رابطه ي وسايل ارتباطي نوين با هويت جنسيتي جوانان شهر شيراز جامعه شناسي زنان 4:33-60
۱۴- احمدي ح، مرزبان م، روحاني ع (1390) بررسي عوامل اجتماعي-فرهنگي مرتبط با سلامت رواني دانشجويان دانشگاه شيراز جامعه شناسي مطالعات جوانان 1:9-37
۱۵- نوشادي م، شمشيري ب، احمدي ح (1390) نقش و كاركرد كتاب هاي تعليمات اجتماعي پنجم دبستان و سوم راهنمايي در شكل گيري هويت ملي پژوهش هاي برنامه درسي 1:139-167
۱۶- احمدي ح، روحاني ع، هاشمي س، زهري م (1390) برهم كنش تمدن اسلام و مدرنيته: چالش يا همزيستي مطالعات اجتماعي دين 1:9-32
۱۷- نوشادي م، شمشيري ب، احمدي ح (1390) نقش و کارکرد کتابهاي تعليمات اجتماعي پنجم دبستان و سوم راهنمايي در شکل گيري هويت ملي پژوهشهاي برنامه درسي 1:137-165
۱۸- احمدي ح، نيكپور قنواتي ل (1390) تأثير زنداني شدن محكومين به موارد مخدر بر وضعيت بهداشت روان زنان آنها جامعه شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان 37:143-158
۱۹- ايمان م، احمدي ح، مجيدي م (1389) بررسي عامل هاي اقتصادي- اجتماعي مرتبط با رضايتمندي زناشويي مهاجرين در مناطق نفت خيز جنوب فصلنامه زن و جامعه 2:1-26
۲۰- احمدي ح، كوناني س (1389) اوصاف و وي‍ژگيهاي شخصيتي نوجوانان بزهكار تعالي حقوق 7:99-115
۲۱- احمدي ح، خواجه نوري ب، موسوي م (1389) عوامل مرتبط با بر بزهكاري جوانان نمونه مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان آباده فصلنامه رفاه اجتماعي 33:105-122
۲۲- احمدي ح (1388) بررسي پراكنش فضايي جرم در مناطق هشتگانه شهر شيراز مجله دانش انتظامي :-
۲۳- احمدي ح، روحاني ع، زهري بيدگلي س (1388) تبيين واقعيت اجتماعي حجاب از منظرگاه فمينيستي (مدرن و پست مدرن) و آراء انديشمندان اسلامي بانوان شيعه 20:187-220
۲۴- احمدي ح، سروش ارزاني م، افراسيابي ح (1388) مطالعه‌ي ترس از جرم در مناطق شهر شيراز جامعه شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان 34:65-80
۲۵- احمدي ح، اسلام ع (1388) عوامل اقتصادي-اجتماعي مرتبط با كيفيت زندگي مردم بيرجند جامعه شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان 35:111-134
۲۶- احمدي ح، خواجه نوري ب، موسوي م (1388) بررسي عوامل مرتبط با بزهكاري دانش‌آموزان دبيرستاني مجله رفاه اجتماعي 33:105-122
۲۷- احمدي ح (1387) بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق (مطالعه موردي شهرستان داراب) نامه‌ي انجمن جمعيت‌شناسي ايران 5:152-168
۲۸- احمدي ح (1386) عوامل موثر بر خرابكاري دانش آموزان: مورد مطالعه دانش آموزان متوسطه شهرستان رامهرمز محله توسعه انساني دانشگاه شهيد چمران اهواز 4:-
۲۹- احمدي ح (1386) بررسي رابطه بين مشاركت مردمي و احساس امنيت اجتماعي: مورد مطالعه شهر اسلام آباد غرب مجله توسعه انساني دانشگاه شهيد چمران 4:0-0
۳۰- احمدي ح (1386) بررسي عوامل بروز جرم در مهاجرين شهري با خاستگاه روستايي فصلنامه تخصصي جامعه شناسي :0-0
۳۱- احمدي ح (1384) كاربرد روش هاي كيفي در مطالعه انحرافات اجتماعي مجله علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد 1:-
۳۲- احمدي ح (1384) جرايم زنان؛ مجازات، اصلاح و بازپروري مجله اصلاح و تربيت سازمان زندان ها :-
۳۳- احمدي ح (1384) بررسي پديده پول شويي در قاچاق مواد مخدر مجله اطلاعات سياسي، اقتصادي 9:-
۳۴- احمدي ح (1384) نظر مديران زن شهر شيراز درباره توانمندي مديريتي زنان مجله علمي – پژوهشي پژوهش زنان 3:-
۳۵- احمدي ح (1384) بررسي تأثيرات مجازات مواد مخدر بر كيفيت زندگي خانواده هاي آنان: مورد مطالعه خانواده زندانيان مواد مخدر در شهر شيراز، مجله علمي – پژوهشي انجمن جامعه شناسي ايران (مطالعات اجتماعي ايران) 1:-
۳۶- احمدي ح (1384) فرهنگ فقر و حاشيه نشيني و گرايش به رفتار بزهكارانه در بيان جوانان حاشيه نشيني مجله علمي – پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان 2:-
۳۷- احمدي ح (1383) بررسي تأثيربرخي عوامل اجتماعي وفرهنگي بر نابرابري جنسيتي درخانواده هاي شهر كرمان و روستاهاي پيرامون آن مجله علمي – پژوهشي مطالعات زنان 6:-
۳۸- احمدي ح (1383) بررسي عوامل مؤثر بر آگاهي و نگرش معتادين نسبت به بيماري ايدز نشريه علمي پژوهشي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 2:-
۳۹- احمدي ح (1383) بررسي تعهد سازماني در سازمان گمرگ هاي استان فارس نشريه علمي پژوهشي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 1:-
۴۰- احمدي ح (1380) كلان شهر در كشورهاي در حال توسعه زمينه ساز انحرافات اجتماعي اطلاعات سياسي- اقتصادي 2:-
۴۱- احمدي ح (1380) بررسي تطبيقي رفتار بزهكارانه دانش آموزان دبيرستان هاي نظام قديم و جديد شهر شيراز مجله عملي -پژوهشي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 3:-
۴۲- احمدي ح (1379) بزهكاري و خرابكاري فصلنامه تازه هاي روان درماني 18:-
۴۳- احمدي ح (1379) رهيافت روان شناسي اجتماعي در مورد تفاوت هاي جنسي در رفتار انحرافي مجله علمي -پژوهشي مطالعات و پژوهش هاي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان 23:-
۴۴- احمدي ح (1378) رهيافت نظري تركيبي در تبيين انحرافات اجتماعي ‌فصلنامه علمي - پژوهشي، علوم انساني دانشگاه الزهراء 29:-
۴۵- احمدي ح (1376) موارد اعلام نشده جرم (مشكل جمع آوري آمارهاي جنايي) )، مجله علمي -پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد 2:-
۴۶- احمدي ح (1376) رهيافت جامعه شناختي بر بزهكاري جوانان طبقه متوسط نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيدباهنر كرمان 2:-
۴۷- احمدي ح (1376) الن تورن جامعه شناس نوماركسيستي: جامعه برنامه ريزي شده و جنبش هاي اجتماعي نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنركرمان 1:-
۴۸- احمدي ح (0) بررسي رابطه بين مشارکت مردمي و احساس امنيت اجتماعي فصلنامه توسعه انساني 1:0-0
۴۹- احمدي ح، مقدس ع، خواجه نوري ب (0) بررسي تطبيقي رفتار بزهكارنه دانش‌آموزان ذبيرستان‌هاي نظام قديم و جديد شهر شيراز مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 32:193-0
۵۰- زماني غ، احمدي ح (0) واكاوي سازه هاي مؤثر بر نگرش بيمه گذاران محصولات كشاورزي اقتصاد كشاورزي :0-0
۵۱- احمدي ح (0) بررسي و ارزيابي توانمندي هاي مديريتي زنان فصلنامه پژوهش زنان :0-0

52- Khajenoori B, Ahmadi H, Keshavarzi S (2013) Investigating Related Factors to Teenagers’ Delinquency of Shiraz According to Social Control and Differential Association Theories International Journal of Management and Humanity Sciences. 2:133-141
53- Nikpoor Ghanavati L, Bakhshande M, Ahmadi H (2012) A review on the relationship between mass media and the social security among female students of Shiraz Payame Noor University International Journal of Social Science Tomorrow 1:1-12
54- Nikpoor Ghanavati L, Bakhshandeh M, Ahmadi H (2012) A review of social and economic factors on social security of Shiraz citizens International Research Journal of Humanities 4:5-19
55- Ahmadi H, Parsa nejad M, Nickpoor ghanavati L, Zare R (2012) Investigating related factors to women addiction of Tehran according to Agnew's strain theory Journal of American Science 8:210-215
56- Ahmadi H, Ruhani A, Hashemi S, Zohri M, Nikpoor Ghanavati L (2012) Historical and Social psychology of Iranian People Social factors of Iranian's special temperament Journal of American Science 8:639-647
57- Ahmadi H (2011) A sociological approach to the concept of god amongst Iranian youth, mysticism parables religion spirituality worship 67:-
58- Nikpoor Ghanavati L, Ahmadi H, Abadi B (2011) Rural youth's Identity Crisis as an intricate: A necessity to consider it to achieve Efficient Human Rural Resources World Applied Sciences Journal 13:872-879
59- Ahmadi H (2010) The concept of God among Iranian youth The Journal Of Philosophy :-
60- Ahmadi H (2010) A study of beggars characteristics and attitude of people towards the phenomenon of begging in the city Shiraz Journal of Applied Sociology 3:135-148
61- Ahmadi H (2008) Factors influencing parent's Attitudes towards children's gender socialization: A case of married men and women in the shiraz city Iranian journal of social studies 2:-
62- Ahmadi H (2006) Aggression of husbands against wives in the city of Shiraz women's studies 3:-
63- Ahmadi H (2000) The Role of Various social institutions in delinquent behavior Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University 15:-
64- Ahmadi H (1391) Social and psychological consequence of infertility among women in iran Iranian journal of social studies 4:-
65- Ahmadi H, Khajenoori B, Moqadas A (1391) The Role of Various social Istitutions in delinquent behavior: A case study Journal of Social Sciences & Humanities of Shiraz University :3-0
66- Safa M, Ahmadi H (1390) A sociological approach to the concept of God amongst Iranian youth Open journals publishing 3:69-81
67- Ahmadi H, Khajenoori B, Moqadas A (1389) social and psychological consequences of infertility among women i9n Iran Journal of Iranian Social Studies 4:127-148
68- Ahmadi H, Khajenoori B, Moqadas A (1389) Social and psychological consequences of infertility among women in Iran
مجله مطالعات اجتماعي ايران 9:127-147 69- Iman M, Ahmadi H (0) Aggression of Husbands مطالعات زنان :0-0 70- Iman M, Ahmadi H (0) factors influencing مطالعات اجتماعي ايران null:0-0

دکتر مرضيه بيگم سياهپوش

  مرضيه بيگم سياهپوش  
  مرضيه بيگم سياهپوش  
متولد  1353

- فارغ التحصيل ممتاز پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي قزوين- سال 1378
- اولين گروه فارغ التحصيلان دانشگاه علوم پزشكي تهران در رشته تخصص طب سنتي (PhD)- 1391
- عضو گروه حفظ الصحه مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي و مكمل دانشگاه علوم پزشكي تهران
- عضو شوراي طب سنتي و مكمل دانشگاه علوم پزشكي قزوين
- عضو بسيج جامعه پزشكي استان قزوين

مقالات چاپ شده:

- مقاله "گياه درماني" در نشريه تخصصي طب سنتي ايران ،عطارنامه، شماره 9 سال 1387
- مقاله منتخب در مسابقات بين المللي قرآن كريم سازمان اوقاف و امور خيريه. با عنوان: "اهميت نيروي بدني درقرآن"، ایران، تهران - سال1388
- مقاله "اسباب مولد نفخ در لوله گوارش" در نشريه تخصصي طب سنتي و مكمل، درمانگر، شماره25 سال 1388
- مقاله "كشف مزاج داروها از روي طعم" در نشريه تخصصي طب سنتي و مكمل، درمانگر سال 1389
- مقاله " با طب سنتي به مقابله با سرفه برويم" با نگاهي مقايسه‌اي بين ديدگاه هاي طب سنتي و آكادميك جهت سايت دانشگاه علوم پزشكي قزوين سال 1389
- مقاله‌ شایسته تقدیر در شانزدهمین جشنواره‌ قرآنی دانشجویان پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با عنوان "اهمیت نیروی بدنی در قرآن و چگونگی پروراندن آن از طریق حرکت و سکون" سال 1390

مجلات ISI:

1- Ancient theory about public health through Physical activity against hyperlipidemia and Ischemic Heart Disease. Iranian Journal of Public Health. 2012; 41(10): 103-104
2- Avicenna The first to describe diseases which may be prevented by exercise. Iranian Journal of Public Health. 2012;41(11):98-101
3- Methods of prophylaxis and therapy for Emporiatrics: New or Ancient. Iranian Journal of Public Health. 2012; 41(10):102
4- Recommended foods for male infertility in Iranian traditional medicine. Iranian Journal of Reproductive Medicine. 2012;10(6):511-516
5- Sudden cardiac death and its prevention ways among athletes according to Iranian Traditional Medicine. Iranian Journal of Public Health. 2013;42)3) :344-346
6- Avicenna viewpoint about health preservation through healthy nutrition principles. Iranian Journal of Public Health. 2013;42(2):220-221
7- Galen’s Viewpoint about Classification of Health States. Iranian Journal of Public Health. 2013; 42(5)
8- Avicenna Aspect of Cardiac Risk Factors. Iranian Journal of Public Health. 2013; 42(7):787-788

مجلات علمي پژوهشي فارسي:

1- ديدگاه جرجاني در مورد مكانيسم پيشگيري از بيماري‌ها توسط ورزش: پژوهش كيفي. مجله طب و تزكيه
2- طبقه‌بندی ورزش‌ها در طب سنتی ایرانی. مجله طب سنتي اسلام و ايران فرهنگستان جمهوري اسلامي ايران.
3- اصول حفظ سلامتي از ديدگاه زهراوي: پژوهش كيفي. مجله حفظ الصحه
4- شش اصل ضروری طب سنتی ایرانی در حفظ سلامتی، از منظر قرآن. مجله قرآن و طب

مجلات علمي پژوهشي انگليسي:

1- Massage according to Iranian Traditional Medicine: Part1-General Information and Techniques. JOURNAL OF IRANIAN TRADITIONAL MEDICINE AND PHARMACY (ITMP). 2013;1(1): 49- 54
2- Massage according to Iranian Traditional Medicine: Part2- Exclusive opinions for sports massage to be more advantageous. JOURNAL OF IRANIAN TRADITIONAL MEDICINE AND PHARMACY (ITMP). 2013;1(1): 55- 58
3- YOUTHS’ HYGIENE AND NUTRITION IN IRANIAN TRADITIONAL MEDICINE VIEWPOINT. JOURNAL OF IRANIAN TRADITIONAL MEDICINE AND PHARMACY; 2013:1(2): 49-58

تأليف ،ترجمه و تصحيح:

- تدوين فصل " حفظ الصحه در شرايط اضطراري " از مجموعه حفظ الصحه آقاي دكتر اصفهاني
- تدوين فصل " ناسازگاري هاي غذايي در طب سنتي ايران" از كتاب " تغذيه تخصصي" آقاي دكتر اصفهاني
- مشاركت در تصحيح كتاب فوايد اللطيفيه با آقاي دكتر انوشيرواني
- مشاركت در تدوين كتاب بيماري هاي بلغمي با نظارت آقاي دكتر محسن ناصري
- تخليص جلد دوم كتاب طب اكبري جهت كاربردي كردن آن
- تدوين بخش حركت و سكون از مجموعه آموزشي انجمن طب سنتي ايران
- تصحيح رساله ابن سينا در حفظ الصحه
- تأليف كتاب ورزش در طب سنتي ايران
- تأليف كتاب دانش خانواده

تحقيقات :

- تبيين اصول و مباني رياضت (ورزش) در حفظ و ارتقاء سلامتي بر اساس طب سنتي ايران ( پايان نامه)

استاد محمد عبادیانی

  محمد عبادیانی  
متولد ١٣٣٢

سوابق اجرايي:

- عضو متخصص شوراي عالي سياستگزاري طب سنتي ايراني – اسلامي، نهاد رياست جمهوري، 1392
- عضو كميسيون تعيين صلاحيت علمي خبرگان بدون مدرك دانشگاهي در زمينه طب سنتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 1392
- داراي مجوز فعاليت خبرگان طب سنتي ايراني – اسلامي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 1392
- مدرس وابسته دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران، از سال 1386 تا كنون
- عضو دبيرخانه شوراي آموزش طب سنتي و مكمل، از سال 1385 تا كنون
- عضو ستاد كشوري گياهان دارويي و طب ايراني، معاونت علمي و فناوري، 1387- 1388
- عضو ستاد تدوين درسنامه طب سنتي ايران از سال 85 تا كنون
- عضو كميته علمي همايش بين‌المللي طب سنتي و مكمل دانشگاه علوم پزشكي مازندران، 1386
- داوري سومين دوره كتاب فصل در زمينه پزشكي، سال 1386
- رييس شوراي سياستگزاري مجله درمانگر (نشريه تخصصي طب سنتي و مكمل)، از سال 83 تا كنون
- مشاور و دبير بخش طب سنتي انتشارات نياكان، از سال 1388 تا كنون
- مشاور علمي طب سنتي شركت باريج اسانس از سال 85 تا 88

سوابق آموزشي:

- مدرس وابسته دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1386 تا كنون
- مدرس مباحث "معالجات و تدابير" در دهمين دوره آموزشي مقدماتي طب سنتي ايران، دانشگاه علوم پزشكي شاهد
- مدرس كارگاه آموزشي "اصول و مباني طب اخلاطي" براي هيئت علمي موسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي و مكمل، 1380
- مدرس كارگاه آموزشي "طب سنتي و فارماكوگنوزي" براي اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شاهد، 1379
- مدرس كارگاه آموزشي "جايگاه گياهان دارويي در پزشكي" جهت اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شاهد، 1375
- سخنراني علمي در نشست علمي هفتگي مركز تحقيقات طب سنتي و تاريخ طب دانشگاه علوم پزشكي شيراز، 1388
- سخنراني علمي در كنگره دانش پزشكي مردمي ايران‌زمين، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، مركز همايش‌هاي بين‌المللي امام خميني (ره)، 1387
- سخنراني علمي در نوزدهمين كنگره فيزيوتراپي ايران با عنوان "فيزيوتراپي و طب سنتي"، 1387
- سخنراني علمي در سمينار طب سنتي با عنوان "روش‌هاي تشخيصي بيماري‌هاي زنان و نازايي" در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، 1380

پايان‌نامه‌ها

استاد راهنما:
- تبيين اصول و قواعد رياضت در حفظ و ارتقاي سلامتي بر اساس مباني طب سنتي، مرضيه‌بيگم سياهپوش، دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1391
- تبيين اجناس عشره يا متغيرات ده‌گانه نبض در طب سنتي، مهدي عليزاده، دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1391
- تبيين روح حيواني و نفساني در متون طب سنتي ايران و مطالعه باليني آن در بيماران، مجيد انوشيرواني، دانشگاه علوم پزشكي تهران، در حال انجام

استاد مشاور:
- پايايي اجناس ده‌گانه شناخت مزاج و روايي ملمس و هيئت بنيه اعضا، مرتضي مجاهدي، دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه شاهد، در حال انجام
- بررسي داورهاي موثر بر تروماهاي نخاعي در طب سنتي ايران، عباس محمدي، دانشگاه علوم پزشكي شاهد، 1381

طرح‌هاي تحقيقاتي:
- مسئول طرح تدوين درسنامه بخش نظري و عملي طب سنتي ايران، معاونت فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1391
- مدير گروه طرح تدوين درسنامه طب سنتي، دبيرخانه شوراي آموزش طب سنتي و مكمل، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 1385
- مسئول برگزاري كارگاه توانمندسازي مدرسين ‌MTIM، دبيرخانه شوراي آموزش طب سنتي و مكمل، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 1385
- همكار طرح بررسي داروهاي موثر در مامايي و تنظيم خانواده در متون طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي شاهد، 1385
- همكار طرح تهيه بسته آموزشي بيماران دياليزي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1387

مقالات:


- Infertility from the View of Ibn Sina: A Review of Causes and Treatment Methods, Mohammad Ebadiani, International Ibn Sina Symosium, Istanbul, 2008

- Traditional Iranian Medicine and Spinal Cord Injury, Abbas Mohammadi, Mohsen Naseri, Taher Taheri, Mohamad Ebadiani, 38th International Congress on the History of Medicine, Ankara, 2005

- Complextiy and Rationality of Avicenna's Pulsology, Alizadeh M., Keshavarz M., Ebadiani M., Nazem E., Isfahani MM., International Journal Cardiol, 2012 Jun, 14; 157 (3): 434-5.

- Sudden Cardiac Death and Its Prevention Ways among Athletes according to Iranian Traditional Medicine, Marzieh Baygom Siyapoosh, Mohammad Ebadiani, Gholamreza Shah Hosseini, Haleh Dadgostar, Mohammad Mahdi Isfahani, Alireza Nikbakhat Nasrabadi, Iranian J Pub Health, Vol. 42, No. 3, Mar 2013, pp. 344-346.

- Ancient Theory about Public Health through Physicsl Activity aginst Hyperlipidemia and Ischemic Heart Disease, Mb Siahpoosh, M Ebadiani, Gh R Shah Hosseini, F Nejatbakhsh, Iranian J Pub Health, Vol. 41, No. 10, Oct 2012, pp. 103-104.

- Avicenna the First to Describe Diseases which may be Prevented by Exercies, Mb Siahpoosh, M Ebadiani, Gh R Shah Hosseini, MM Isfahani, A Nikbakhat Nasrabadi, H Dadgostar, Iranian J Pub Health, Vol. 41, No. 11, Nov 2012, pp. 103-104.

- طبقه‌بندي ورزش‌ها در طب سنتي ايراني، مرضيه بيگم سياهپوش، محمد عبادياني، غلامرضا شاه‌حسيني، محمدمهدي اصفهاني، علي‌رضا نيك‌بخت نصرآبادي، هاله دادگستر، مجله طب سنتي اسلام و ايران، سال سوم، شماره دوم، تابستان 91

- ديدگاه جرجاني در مورد مكانيسم پيشگيري از بيماري‌ها توسط ورزش: پژوهش كيفي، مرضيه‌بيگم سياهپوش، غلامرضا شاه‌حسيني، محمد عبادياني، هاله دادگستر، علي‌رضا نيكبخت نصرآبادي، محمدمهدي اصفهاني، پذيرفته شده توسط مجله طب و تزكيه

- راهكارهايي براي استفاده بهينه جامعه داروسازان از مكتب طب سنتي، محمد عبادياني، ژيلا نقيبي هرات، اولين همايش بين‌المللي طب سنتي و مفردات پزشكي، آبان 79

- پدر دق كيست؟ دكتر ژيلا نقيبي، محسن ناصري، محمد عبادياني، اولين همايش بين‌المللي طب سنتي و مفردات پزشكي، آبان 79

- شرح موضوعات كتاب هشتم از ذخيره خوارزمشاهي، دكتر ژيلا نقيبي، محمد عبادياني، كنگره بزرگداشت سيد اسمعيل جرجاني، فرهنگستان علوم پزشكي، آبان 80

- علل نازايي از ديدگاه سيد اسمعيل جرجاني و مقايسه آن با طب نوين، محمد عبادياني، دكتر ژيلا نقيبي، كنگره بزرگداشت سيد اسمعيل جرجاني، فرهنگستان علوم پزشكي، آبان 80